Statut Klubu

Polski Związek Motorowy PZM

STATUT Stowarzyszenia „KLUB SOS PZMOT”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „Klub SOS PZMOT” zwane dalej Klubem działa na mocy obowiązujących przepisów ,,o stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.
 2. Klub posiada osobowość prawną

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Klubu jest Warszawa.
 3. Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

§ 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Klub może używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów i zasad określonych przez Zarząd zgodnie z przepisami szczegółowymi.

§ 5

 1. Klub może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, a których mowa w ust. 1., bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

 1. Celem Klubu jest:
  1. działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym w szczególności działalność oświatowa,
  2. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
  3. działalność na rzecz ochrony środowiska,
  4. działalność w zakresie turystyki i sportów popularnych, w tym w szczególności sportów motorowych.
 2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
  1. wydawnictwa własne, przedsięwzięcia wspólne oraz sponsoring,
  2. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych,
  3. promocja rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie pomocy drogowej i ratownictwa drogowego,
  4. wspieranie rozwoju systemów informacyjnych w zakresie turystyki motorowej bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. podejmowanie ścisłej współpracy z krajowymi organizacjami i przedsiębiorstwami zajmującymi się pomocą drogową i informacją turystyczną,
  6. współpraca z organizacjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego / ochrony środowiska,
  7. współpraca z Automobilklubami i Klubami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz organizacji sportów popularnych i kultury fizycznej

§ 7

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Klubu i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa, obowiązki

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • rzeczywistych
 • wspierających

§ 9

 1. Członkami rzeczywistymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe cele Klubu,
 2. Członkami rzeczywistymi Klubu mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 3. Członkami rzeczywistymi Klubu mogą być, za zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni poniżej 16 lat, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Mogą oni korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Klubu.
 4. Członkami rzeczywistymi Klubu mogą być cudzoziemcy w tym cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne, które, uznając cele Klubu i będąc zainteresowane rozwojem jego działalności, pisemnie zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu oraz wesprą Klub materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.

§ 10

 1. Przyjęcie do Klubu następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Klubu, natomiast uprawnienia określone w § 11 ust. 1 pkt 1 ; 4 ; 5 członek rzeczywisty nabywa dnia następującego po dniu opłacenia składki członkowskiej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może odmówić prawa do członkostwa, przekazując swą decyzję na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania
  deklaracji. W takim przypadku wpłacona uprzednio składka członkowska podlega zwrotowi.

§ 11

 1. Członek rzeczywisty ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  2. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez władze Klubu,
  3. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Klubu,
  4. korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Klubu,
  5. korzystać z majątku Klubu na uzgodnionych zasadach.
 2. Członek rzeczywisty ma obowiązek:
  1. uczestniczyć w pracy Klubu i realizacji jego celów statutowych,
  2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  3. regularnie opłacać składki członkowskie,
  4. dbać o dobre imię Klubu i organizacji, których Klub jest członkiem.

§ 12

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. uczestniczyć w pracy Klubu i realizacji jego celów statutowych,
  2. używać znaku Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
  3. uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach organizowanych przez władze Klubu,
  4. korzystać z opinii i rekomendacji Klubu.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

§ 13

 1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,
  2. śmierci członka,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej za dany okres
  4. wykluczenia z Klubu w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów obowiązujących w Klubie.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1., pkt. 3) i 4) decyzję podejmuje Zarząd.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1., pkt. 4) Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę wykluczenia, wskazując jednocześnie możliwość odwołania się od tej decyzji do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 4. W przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej za dany okres członkowi rzeczywistemu nie przysługują uprawnienia określone w § 11 ust. 1 pkt 1 ; 4 ; 5 do czasu opłacenia zaległej składki.
 5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 14

 1. Osobom fizycznym, wybitnie zasłużonym dla Klubu, Walne Zebranie Członków może nadać godność ,,Honorowego Członka Klubu Klub SOS PZMOT”.
 2. Członek Honorowy ma prawo:
  1. brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
  2. być wybranym do władz Klubu,
  3. być zwolnionym z opłacania składki członkowskiej,
  4. korzystać bezpłatnie z niektórych świadczeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu
  5. używać odznak Klubu.
 3. Tryb nadawania godności ,,Honorowego Członka Klubu Klub SOS PZMOT.” określa Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 15.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 300 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów liczącym nie więcej niż 150 osób. W takiej sytuacji przepisy Statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
 4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów oraz normy przedstawicielstwa obowiązujące przy wyborze delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały władz Klubu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni, bezwzględną większością głosów, mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony przez te władze.
 2. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści Klubu,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie członków może nastąpić poprzez ogłoszenie opublikowane w wybranej gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
 4. Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków w terminie określonym przez Zarząd w trybie ust. 3 uczestniczy mniej osób niż liczba określona w § 15 ust. 2, Zarząd zwołuje zebranie w drugim terminie. Zebranie w drugim terminie rozpoczyna się 30 minut później od pierwszego terminu.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:
  1. w pierwszym terminie – przy obecności liczby członków określonej w § 15 ust. 2,
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 25% ogólnej liczby członków Klubu.
 6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt. 2; 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wino być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Klubu,
 2. uchwalanie zmian Statutu,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie wniosków postulatów zgłaszanych przez władze i członków klubu,
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 9. nadawanie godności ,,Honorowego Członka Klubu”.

§ 21

 1. Zarząd kieruje pracami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa, 1 do 2 Wiceprezesów i Skarbnika Zarządu.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Prezes Klubu reprezentuje Zarząd Klubu na zewnątrz oraz składa oświadczenia w imieniu Klubu.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określanie szczegółowych kierunków działania Klubu,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem klubu,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 6. zatwierdzanie na podstawie opinii Komisji Rewizyjnej, rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Skarbnika Klubu,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego,
 8. powoływanie stałych doraźnych komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. ustalanie wysokości zasad opłacania składek członkowskich i innych opłat oraz ulg zwolnień od tych składek i opłat,
 11. ustalanie zakresu świadczeń Klubu na rzecz swoich członków i zasad realizacji tych świadczeń,
 12. podejmowanie uchwał o przynależności Klubu do innych organizacji,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 14. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 15. określanie, w formie regulaminu, szczegółowego trybu wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz norm przedstawicielstwa obowiązujących przy tym wyborze,
 16. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 17. ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Klubu oraz zasad ich używania,
 18. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy sekretarza.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu.

§ 24

 1. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Klubu,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  3. występowanie do Zarządu z wnioskami o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Skarbnika Klubu,
  4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
  5. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
  6. składanie na Walnym zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
  7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Klubu są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
  3. darowizny, spadki i zapisy, nawiązki lub inne przysporzenia,
  4. dochody z własnej działalności gospodarczej,
  5. dochody z ofiarności publicznej,
  6. dotacje,
  7. środki finansowe przekazane na realizację zadań i zleconych,
  8. dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków
  Zarządu, wśród których znajduje się Prezes lub Wiceprezes.
 2. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1 Zarząd może ustanowić pełnomocników.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 28

Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy wymaganej obecności członków Klubu określonej w § 18 ust. 5.

§ 29

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków powoła Iikwidatora lub komisję Iikwidacyjną oraz określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu pozostałego po pokryciu zobowiązań.

 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Delegatów w dniu 23.11.2011r sporządzony zgodnie z w/w Uchwałą.

Za zgodność:

 

Prezes Zarządu Skarbnik,                                                                                                               Członek Zarządu

Włodzimierz Szaniawski                                                                                                                 Wiesław Hoffman